Народно читалище „Цар Борис III – 1928“, София, ул. „Клокотница“ № 29

Обявява свободно работно място за длъжността „Библиотекар” 

            Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.

            1.2. Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на потребителите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви. Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.

           1.2.1. Работно време на библиотеката:

           От понеделник до петък: 9 – 18 ч.; събота: 9 – 13 ч.

           1.2.2. Основна заплата: 750 лв.

         1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър”, с образователно-квалификационна степен по библиотечно-информационни науки.

          1.4. Години професионален опит: Професионалният опит е предимство.

          1.5. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

          2.1.  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

          2.2.  CV – европейски формат.

         3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в библиотеката на Народно читалище „Цар Борис III – 1928“ София, ул. „Клокотница“ № 29.

         4. Срок за подаване на документите: 31.05.2022 г. включително.

         5. Етапи:

         5.1. Подбор по документи.

         5.2. Събеседване с допуснатите кандидати: След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

            Лице за контакт: Галина Савова. Телефон за контакти: 0885643045.