Покана за редовно общо събрание

Покана за редовно общо събрание

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ “ЦАР БОРИС ІІІ – 1928”

На основание Чл.18.(1). от Устава на НЧ “Цар Борис ІІІ – 1928” и въз основа на решение на Настоятелството от 27.04.2021 г.

се  свиква Редовно Общо отчетно-изборно събрание на 16.06.2021 г. от 17:00 ч.

в Киносалона на читалището на ул. Клокотница № 29.

Дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за дейността на читалището през 2020 г.;
  2. Отчетен доклад на Настоятелството за дейността му през 3-годишния мандат: 14 ноември 2018 г.  – 16 юни 2021 г.
  3. Отчетен доклад на Проверителната комисия за 2020 г. и приемане на Финансовия отчет за 2020 г.
  4. Избор на членове на Настоятелството за периода 2021 г. – 2024 г.
  5. Избор на членове на Проверителна комисия за периода 2021 г. -2024 г.
  6. Приемане програма за работата на читалището през 2021 г.
  7. Приемане Бюджет на читалището за 2021 г.;
  8. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно – за 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Събранието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Вашето присъствие е важно за нас!

Тук може да се запознаете с Доклада за дейността и Финансовия отчет на читалището за 2020 г.