Покана за редовно общо събрание

Покана за редовно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928

Настоятелството на НЧ „Цар Борис III – 1928“ на основание чл. 15.(1) от Закона за НЧ, чл. 18.(1) от Устава на читалището и въз основа на решение на Настоятелството от 22.01.2024 г. свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 20. март 2024 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на читалището, София, ул. „Клокотница“ № 29, при следния днeвен ред:
1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.

2. Приемане Отчетен доклад на Настоятелството за дейността и Годишен финансов отчет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2023 г.

3. Избор на Настоятелство.

4. Избор на Проверителна комисия.

5. Приемане Програма за дейността и бюджет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2024 г.

6. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Галина Савова

22.01.2024 г.

2023_Doklad za deinostta_2023

2024_Programa za razvitie_2024

Finansov_Otchet_2023__

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „ЦАР БОРИС III – 1928

Настоятелството на НЧ „Цар Борис III – 1928“ на основание чл. 15.(1) от Закона за НЧ, чл. 18.(1) от Устава на читалището и въз основа на решение на Настоятелството от 22.01.2024 г. свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 20. март 2024 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на читалището, София, ул. „Клокотница“ № 29, при следния днeвен ред:
1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.

2. Приемане Отчетен доклад на Настоятелството за дейността и Годишен финансов отчет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2023 г.

3. Избор на Настоятелство.

4. Избор на Проверителна комисия.

5. Приемане Програма за дейността и бюджет на НЧ „Цар Борис III – 1928“ за 2024 г.

6. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Галина Савова

22.01.2024 г.

2023_Doklad za deinostta_2023

2024_Programa za razvitie_2024

Finansov_Otchet_2023__