УСТАВ

Учредяването, устройството, управлението и дейността народните читалища се урежда от Закона за народните читалища. Съгласно него те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Общото събрание приема устав на читалището и избира неговите органи: Настоятелство и Проверителна комисия.

Устав на Народно читалище „Цар Борис III – 1928“: Ustav_Chitalishte_2024