БИБЛИОТЕКА

Работно време на библиотеката:

Понеделник – петък:

9,00 ч. – 18,45 ч.

(обедна почивка: 13 ч. – 14 ч.)

Събота и неделя:

9,00 ч. – 15,45 ч.

(обедна почивка: 13 ч. – 14 ч.)

Потребителски такси:

10 лв. годишна читателска карта за възрастни

7 лв. годишна читателска карта за деца и ученици до 12 клас

5 лв. годишна читателска карта за втори член от 1 семейство

20 лв. годишна семейна читателска карта – за 3 и 4 души от 1 семейство

5 лв. шестмесечна читателска карта

1 лв. за ползване на читалнята и интернет за 1 ден без заемане на книги за дома

0,01 лв. глоба за всеки просрочен ден за всяка заета книга.

В потребителската такса се включва:

 1. изработване на читателска карта;

 2. извършване на услуги за читателите като: резервации на книги; уведомяване за налични запазени книги; проверка на задължения; проверка за заемани заглавия; информационни справки по тематика; справки за налични заглавия и автори;

 3. индивидуални елементарни обучения за ползване на компютърна техника, мобилни устройства и интернет;

 4. онлайн справки и услуги

  Такси за копирни услуги:

  0,10 лв. за 1 страница А 4 черно-бяло копиране;

  0,20 лв. за 1 страница А 4 черно-бяло принтиране;

  0,50 лв. за 1 страница А 4 сканиране с възможност за изпращане по e-mail;

  1,00 лв. за 1 страница цветно принтиране

Правила за ползване на библиотеката:

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

ЧИТАТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО:

 • ДА ЗАЕМАТ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЪЩИ;
 • ДА ПОЛЗВАТ ЧИТАЛНЯТА НА БИБЛИОТЕКАТА;
 • ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ;
 • ДА ПОЛУЧАВАТ СПРАВКИ ПО ДАДЕНА ТЕМА;
 • ДА ПОЛЗВАТ СПРАВОЧНИЯ ФОНД, КАТАЛОЗИТЕ И КАРТОТЕКИТЕ;
 • ДА НАПРАВЯТ ЗАЯВКА ЗА ТЪРСЕНА  ОТ ТЯХ ЛИТЕРАТУРА;
 • ДА УЧАСТВАТ В ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ БИБЛИОТЕКАТА ИНИЦИАТИВИ

ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ЗА ДОМА ДО 7 БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТА.

СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ, ПЕРИОДИКА, СКЪПИ И ЦЕННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛЗВАТ САМО В ЧИТАЛНЯТА.

СРОКЪТ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА Е 30 ДНИ, ЗА СПЕЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ – 7 ДНИ.

ТОЗИ СРОК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 ПЪТИ И САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТЕЗИ ЗАГЛАВИЯ НЕ СЕ ТЪРСЯТ В МОМЕНТА ОТ ДРУГИ ЧИТАТЕЛИ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ:

 • ДА НЕ ПОВРЕЖДАТ БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ;
 • ДА ВРЪЩАТ ЗАЕТИТЕ КНИГИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК;
 • ДА НЕ НАРУШАВАТ НАЧИНА НА ПОДРЕЖДАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ, КОИТО СА НА СВОБОДЕН ДОСТЪП, И ПРИЕТАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ;
 • ДА НЕ НАРУШАВАТ АВТОРСКИТЕ ПРАВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ, КАТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФИЛМИ, МУЗИКА И ДР.;
 • ДА НЕ ПРОМЕНЯТ КОМПЮТЪРНИТЕ И СОФТУЕРНИТЕ НАСТРОЙКИ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИМ ТЕХНИКА.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВОДИ ДО САНКЦИОНИРАНЕ – ЗАПЛАЩАНЕ НА ГЛОБА И ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА.

ПРИ ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН ДОКУМЕНТ ЧИТАТЕЛЯТ ГО ЗАМЕНЯ С ИДЕНТИЧЕН ЕКЗЕМПЛЯР ИЛИ С РАВНОСТОЕН ПО (ПАЗАРНА) ЦЕНА И ПО ТЕМАТИКА.

Обща информация за библиотеката

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 31919 регистрационни единици и съдържа книги, периодика, некнижни документи.

Библиотеката разполага с 6 компютърни конфигурации, от които 4 са предоставени по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. В резултат на технологичното обновление всички библиотечни процеси вече са напълно автоматизирани.

Библиотеката работи със специализиран приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“ (АБ), разработен от Фирма „PC-TM“ ООД, София. Програмата АБ предоставя възможност за електронна обработка на всички видове библиотечни документи, каталогизация, дигитализация, извеждане на всички видове справки и статистики, първична документация и онлайн обслужване на потребители.

Интернет каталогът – http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public/ предоставя информация за съдържанието на библиотечния фонд и кои документи са заети в момента.

Онлайн каталогът на библиотеката се обновява ежедневно. През 2023 г. са постъпили 760 библиотечни документи – книги, периодични издания и др. Всеки месец се публикува Бюлетин „Нови книги”, получени в библиотеката, на фейсбук страницата на библиотеката и като приложение на интернет каталога.

Броят на регистрираните потребители през 2023 г. е 483 души, от които 87 са деца до 14-годишна възраст. Посещенията в библиотеката са 4779. От тях 783 са за компюърни и интернет услуги. Раздадените библиотечни документи за дома и в читалня през 2023 г. е 13210 тома книги и др. документи.

Обслужването на читатели се извършва по електронен път. Библиотеката предоставя електронни и онлайн услуги за своите ползватели: резервации на търсени заглавия; изпращане на информация за постъпили нови заглавия; сканиране и изпращане на документи по електронен път; изпращане на съобщения за заявени и получени книги. Електронните информационни справки, които се предоставят са: история на четенето – „Какво съм чел”; „Какво не съм чел от определен автор”; Извеждане на библиографски списък по направено запитване, тема; в коя библиотека може да се открие търсено заглавие и др.

Извършва се Онлайн обслужване на читателите – заявки за закупуване на нови заглавия, резервации, презапис на заети документи; изпращане и приемане на информационни съобщения.

Провеждат се индивидуални обучения на потребители за работа с интернет, компютрни и мобилни технологии и приложения. Библиотеката извършва и обучение на колеги от библиотеки, работещи с приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“.

В библиотеката има обособени 3 компютърни места за потребители с достъп до интернет и 2 работни места за служители. Разполага и с 2 работни места за четене в Читалня.

Библиотеката участва в събития, свързани с четенето и популяризирането на книгата; в регионални и национални работни срещи, кръгли маси и други форуми, посветени на различни проблеми – автоматизация, дигитализация, внедряване на нови стандарти и др. Популяризирането на библиотечната дейност се извършва в интернет пространството и в социалната мрежа, където читателите се информират за предстоящи събития и за резултатите от тях. Основните данни за библиотеката, публикувани на фейсбук страницата: местонахождение, работно време и др., са полезни за потребителите, които желаят да намерят своето място за четене и достъп до информация.

Библиотекари: Галина Савова, служител с над 30-годишен библиотечен стаж, филолог и специалист по библиотекознание и информационни науки; Тервел Стилиянов – библиотекар – магистър.

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ