БИБЛИОТЕКА

Библиотеката при НЧ „Цар Борис III–1928” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от район Сердика и от цяла София. Библиотечният фонд е 34 575 регистрационни единици и съдържа книги, периодика, некнижни документи.

Библиотеката разполага с 6 компютърни конфигурации, от които 4 са предоставени по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. В резултат на технологичното обновление всички библиотечни процеси вече са напълно автоматизирани.

Библиотеката работи със специализиран приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“ (АБ), разработен от Фирма „PC-TM“ ООД, София. Програмата АБ предоставя възможност за електронна обработка на всички видове библиотечни документи, каталогизация, дигитализация, извеждане на всички видове справки и статистики, първична документация и онлайн обслужване на потребители.

Библиотеката поддържа интернет каталог, който предоставя информация за съдържанието на библиотечния фонд и кои документи са заети в момента.

Каталогизирани са 23 372 заглавия на книги, 89 периодични издания, 53 некнижни документи и 3 725 статии. Постъпилите библиотечни документи от началото на 2019 г. са 388 тома книги периодика и др. Всеки месец се публикува Бюлетин „Нови книги”, получени в библиотеката, на фейсбук страницата на библиотеката и като приложение на интернет каталога.

Библиотеката извършва информационно обслужване на читатели и обучение за работа с интернет и компютърна грамотност.

Броят на регистрираните потребители от началото на 2019 г. е 444 души, от които 69 са до 14-годишна възраст. Посещенията в библиотеката са 2 899. От тях 488  са за ползване на компютърните технологии и интернет. Раздадените библиотечни документи за дома и в читалня от началото на 2019 г. е 8 636 тома книги и др. документи.

Обслужването на читатели се извършва по електронен път. Библиотеката предоставя електронни и онлайн услуги за своите ползватели: резервации на търсени заглавия; изпращане на информация за постъпили нови заглавия; сканиране и изпращане на документи по електронен път; изпращане на съобщения за заявени и получени книги. Електронните информационни справки, които се предоставят са: история на четенето – „Какво съм чел”; „Какво не съм чел от определен автор”; Извеждане на библиографски списък по направено запитване, тема; в коя библиотека може да се открие търсено заглавие и др.

Извършва се Онлайн обслужване на потребителите – заявки за закупуване на нови заглавия, резервации, презапис на заети документи; изпращане и приемане на информационни съобщения.

В библиотеката има обособени 3 компютърни места за потребители с достъп до интернет и 2 работни места за служители. Разполага и с 2 работни места за четене в Читалня.

Библиотеката инициира събития, свързани с четенето и популяризирането на книгата; участва в регионални и национални работни срещи, кръгли маси и други форуми, организирани от ББИА, Столична библиотека и от други библиотеки – партньори, АСЧ, СНЧ, PC-TM, посветени на различни проблеми – автоматизация, дигитализация, внедряване на нови стандарти и др. Популяризирането на библиотечната дейност се извършва в интернет пространството и в социалната мрежа, където читателите се информират за предстоящи събития и за резултатите от тях. Основните данни за библиотеката, публикувани на фейсбук страницата: местонахождение, работно време и др., са полезни за потребителите, които желаят да намерят своето място за четене и достъп до информация.

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ